Trang chủ / Tạo hợp đồng thử việc cho nhân viên mới

Tạo hợp đồng thử việc cho nhân viên mới

Tạo hợp đồng thử việc cho nhân viên mới

Cấu hình cài đặt hợp đồng thử việc cài đặt số hợp đồng thử việc tăng tự động Cài đặt danh sách tiền lương và các loại phụ cấp theo quy định của công ty Cài đặt tiền lương phụ cấp mặc định theo vị trí Cài đặt và thế kế mẫu hợp đồng thử việc trên fiel word (.doc, .docx) In hợp đồng thử việc Phê duyệt tạo ra nhân viên mới trong danh sách người lao động, trong đó có lịch sử tiền lương và lịc sử hợp đồng lao động

hợp đồng thử việc cho nhân viên mới